Sensibilizar e informar l'opinió pública de la realitat i pobresa del Tercer Món.

  Impulsar canvis estructurals i d'actitud que promoguin el creixement de les persones.

  Promoure i/o acollir, com a pròpies, iniciatives que afavoreixin la promoció social de  les persones i fomentar, amb recursos humans i/o materials, un creixement econòmic sostenible, que incideixi en la redistribució de la riqueza i en la   justícia social.